DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN ZIJN GESLOTEN TUSSEN :

HET BEDRIJF AUTO KLASSIEKE PASSIE

VAN HET ENE DEEL,

EN,

Elke niet-professionele natuurlijke persoon die als consument optreedt;

Hierna de "CONSUMENT-klant" genoemd

Elke natuurlijke of rechtspersoon die beroepshalve optreedt.

Hierna te noemen "PROFESSIONELE KLANT

En meer in het algemeen "KLANT", zowel in het meervoud als in het enkelvoud;

AAN DE ANDERE KANT;

PREAMBLE

De onderhavige ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle verkopen die AUTO CLASSIC PASSION COMPANY afsluit met niet-professionele KLANTEN die de op de internetsite http://www.1923shop.com/ aangeboden PRODUCTEN wensen te verwerven.

Deze e-commerce site wordt uitgegeven door de AUTO CLASSIC PASSION COMPANY, naamloze vennootschap, met een kapitaal van 50.000 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van LILLE METROPOLE onder het nummer 792 524 399, met maatschappelijke zetel te SARL AUTO CLASSIC PASSION 59130 LAMBERSART. Het intracommunautaire BTW-nummer van de vennootschap AUTO CLASSIC PASSION is FR01792524399.

Deze ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN zijn geldig vanaf 30 september 2013. Zij vervangen en annuleren de vorige versies.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

Met het oog hierop heeft elk van de in de ALGEMENE VOORWAARDEN genoemde uitdrukkingen de betekenis die er hierna aan wordt toegekend, zowel in het enkelvoud als in het meervoud, namelijk:

"BESTELLING" verwijst naar de verkoopovereenkomst gesloten tussen de KLANT en THE AUTO CLASSIC PASSION COMPANY;

"KLANT ACCOUNT" verwijst naar de ruimte "Mijn Account" die beschikbaar is op de website www.1923shop.com en waarmee de KLANT, na te zijn ingelogd, toegang heeft tot PERSOONSGEGEVENS die op hem betrekking hebben;

"PERSOONSGEGEVENS" betekent de naam, voornaam, post- en factuuradres, e-mailadres en betalingswijze van de KLANT;

"REGISTRATIE" verwijst naar het aanmaken van een ACCOUNT op de website www.1923shop.com. Daartoe moet DE KLANT een registratieformulier invullen;

"CONSUMENT KLANT" verwijst naar elke niet-professionele natuurlijke persoon die als consument optreedt;

"PROFESSIONELE KLANT" verwijst naar elke natuurlijke of rechtspersoon die beroepsmatig handelt;

"WACHTWOORD" verwijst naar vertrouwelijke informatie, die de KLANT geheim moet houden, zodat hij met zijn e-mailadres zijn identiteit kan bewijzen;

"PRODUCTEN" verwijst naar de op de website http://www.1923shop.com beschreven en te koop aangeboden goederen

ARTIKEL 2 - DOEL EN AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 - DOEL - TOEPASSINGSGEBIED

Deze ALGEMENE VOORWAARDEN hebben tot doel de voorwaarden vast te leggen volgens welke THE AUTO CLASSIC PASSION COMPANY haar PRODUCTEN te koop aanbiedt op haar internetsite http://www.1923shop.com.

Deze ALGEMENE VOORWAARDEN gelden met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met name die welke van toepassing zijn op de verkoop in winkels of via andere distributie- en verkoopkanalen.

Deze ALGEMENE VOORWAARDEN zijn te allen tijde toegankelijk op de website www.1923shop.com en hebben in voorkomend geval voorrang op elke andere versie of elk ander tegenstrijdig document.

Behoudens tegenbewijs vormen de door THE AUTO CLASSIC PASSION COMPANY geregistreerde gegevens het bewijs van het geheel van de transacties

DE KLANT erkent kennis te hebben genomen van de kenmerken van de door THE AUTO CLASSIC PASSION COMPANY aangeboden PRODUCTEN vóór elke BESTELLING, zodat hij verklaart perfect op de hoogte te zijn van de aard en de kenmerken van de PRODUCTEN die hij koopt.

1.2 - AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN EVENTUELE WIJZIGINGEN DAARVAN - BEKWAAMHEID TOT CONTRACTEREN

Elke bestelling door de KLANT impliceert de volledige aanvaarding en zonder voorbehoud van deze ALGEMENE VOORWAARDEN.

DE KLANT verklaart en garandeert ten gunste van THE AUTO CLASSIC PASSION COMPANY over de volledige bevoegdheid en bekwaamheid te beschikken om de onderhavige contractuele verplichtingen aan te gaan, te aanvaarden en uit te voeren.

Bovendien erkent en aanvaardt DE KLANT dat THE AUTO CLASSIC PASSION COMPANY op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de onderhavige ALGEMENE VOORWAARDEN kan wijzigen.

De wijzigingen van de ALGEMENE VOORWAARDEN zijn tegenstelbaar aan de gebruikers van de site vanaf hun online publicatie en kunnen niet van toepassing zijn op eerder afgesloten transacties.

ARTIKEL 3 - CREËREN VAN EEN KLANTENREKENING

Het plaatsen van een BESTELLING veronderstelt de aanmaak van een KLANTENACOUNT op de website www.1923shop.com.

De KLANT gaat naar de pagina "REGISTRATIE/CONNECTIE" door met de muis over het pictogram "REGISTRATIE/CONNECTIE" op de homepage van de website www.1923shop.com te gaan.

De KLANT moet dan een geldig e-mailadres invoeren in het veld "NIEUWE KLANT? MAAK NU UW ACCOUNT AAN".

De KLANT wordt dan doorgestuurd naar de pagina "NU EEN ACCOUNT CREËREN" waar hij/zij zijn/haar titel, voornaam, achternaam, e-mailadres en geboortedatum moet invoeren.

De KLANT moet ook een wachtwoord definiëren.

Zodra het KLANTENACCOUNT is aangemaakt, wordt de KLANT doorgestuurd naar zijn "MIJN ACCOUNT" waar hij zijn persoonlijke gegevens, zijn BESTELLINGEN en zijn adressen kan beheren.

Een ontvangstbevestiging wordt per omgaande naar het in het registratieformulier opgegeven e-mailadres gestuurd, als bevestiging van de aanvaarding van hun verzoek om een KLANTENACCOUNT aan te maken.

ARTIKEL 4 - HET OPNEMEN VAN BESTELLINGEN

Alle BESTELLINGEN op de site zijn onderworpen aan de naleving van de hieronder beschreven procedure en worden gematerialiseerd door een opeenvolging van verschillende pagina's die de stappen aangeven die de KLANT verplicht moet valideren om zijn BESTELLING te plaatsen.

Het is dus de verantwoordelijkheid van de KLANT om de PRODUCTEN te selecteren die hij/zij op de site wenst te bestellen, volgens de volgende procedures:

Voeg PRODUCTEN toe aan de winkelwagen door te klikken op "ADD TO CART";

Klik op "I FINISH MY ORDER" en vervolgens op "VALIDATE MY ORDER";

Vul het formulier "UW ADRES" in;

Kies uw afleveradres en uw factuuradres;

Kies uw leveringsmethode;

Kies uw betaalmethode en betaal;

Valideer de ORDER door te klikken op "I VALIDATE MY ORDER".

Zodra de BESTELLING is gevalideerd, bevestigt THE AUTO CLASSIC PASSION COMPANY de ontvangst per e-mail aan het adres dat door de KLANT is opgegeven op zijn KLANTENREKENING.

Deze E-MAIL van bevestiging van de BESTELLING bevat alle kenmerken van de BESTELLING van de KLANT.

ARTIKEL 5 - HERROEPINGSRECHT VAN DE CONSUMENT-KLANT

Krachtens artikel L. 121-20 van de Franse consumentenwet en de daaropvolgende artikelen betreffende de verkoop van goederen en het verlenen van diensten op afstand, heeft de CONSUMENT het recht om elke BESTELLING te herroepen.

De CONSUMENT KLANT beschikt over een termijn van 30 werkdagen vanaf de levering van de PRODUCTEN om deze terug te sturen naar BEDRIJF AUTO CLASSIC PASSION voor omruiling of terugbetaling, op voorwaarde dat de PRODUCTEN in hun originele verpakking en in perfecte staat worden teruggestuurd binnen de 30 dagen na levering. De beschadigde, bevuilde of onvolledige artikelen worden niet teruggenomen.

De verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening van de KLANT. Uitzonderingen daargelaten, zie details in de ruil- en restitutievoorwaarden

De terugzending van PRODUCTEN moet vergezeld gaan van het retourformulier. De omruiling, onder voorbehoud van beschikbaarheid, of de terugbetaling zal plaatsvinden binnen vijf (5) dagen vanaf de ontvangst door THE AUTO CLASSIC PASSION COMPANY van de door de KLANT geretourneerde artikelen.

ARTIKEL 6 - PRIJS EN BESCHIKBAARHEID

De PRODUCTEN worden geleverd tegen de geldende prijzen die op de site vermeld staan, op het moment van de registratie van de BESTELLING door THE AUTO CLASSIC PASSION COMPANY. De prijzen worden uitgedrukt in euro, HT en TTC.

Deze prijzen zijn vast en niet herzienbaar tijdens hun geldigheidsduur. Zij omvatten niet de kosten van behandeling, verzending, vervoer en aflevering, die aanvullend worden gefactureerd.

Aanbiedingen van PRODUCTEN zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Informatie over de beschikbaarheid van PRODUCTEN wordt verstrekt op het moment van het plaatsen van de BESTELLING.

Een factuur wordt opgesteld door THE AUTO CLASSIC PASSION COMPANY en aan de KLANT overhandigd bij de levering van de bestelde PRODUCTEN.

ARTIKEL 7 - BETALINGSVOORWAARDEN

7.1 - BETALINGSVOORWAARDEN

De betaling geschiedt contant op de dag van de plaatsing van de ORDER, hetzij :

door PAYPAL. Door te kiezen voor betaling via PAYPAL verklaart de klant dat hij de algemene voorwaarden van de PAYPAL-dienst heeft gelezen en zonder voorbehoud heeft aanvaard;

met een creditcard, via een beveiligde betalingsserver. In dit verband kunnen kaarten met het CB-handelsmerk en door de CB goedgekeurde kaarten worden gebruikt, d.w.z. kaarten met alleen het VISA- of MASTERCARD-handelsmerk (met inbegrip van ELECTRON en MAESTRO) waarvan de aanvaarding in het "CB"-systeem is goedgekeurd door de Groep Economisch Belang "CB" en kaarten die zijn uitgegeven in het kader van buitenlandse of internationale netwerken die door de Groep Economisch Belang "CB" zijn goedgekeurd. Buitenlandse ELECTRON-kaarten van het VISA-netwerk en buitenlandse MAESTRO-kaarten van het MASTERCARD-netwerk kunnen niet worden gebruikt voor betalingen op afstand;

7.2 - BETALINGSZEKERHEID

De betaling per bankkaart wordt verzekerd door CREDIT AGRICOLE via het platform E-TRANSACTION. Crédit Agricole S.A. is een Franse kredietinstelling die erkend is door de Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP, 61, rue Taitbout 75 436 Paris Cedex 09), die een SSL-codering gebruikt.

De gegevens die CREDIT AGRICOLE voor rekening van AUTO CLASSIC PASSION op haar E-TRANSACTION platform heeft geregistreerd, vormen het bewijs van alle transacties.

7.3 - BOETES VOOR BETALINGSACHTERSTAND EN VASTE VERGOEDING VOOR DOOR DE PROFESSIONELE KLANT VERSCHULDIGDE INNINGSKOSTEN

Elke betalingsachterstand van de PROFESSIONELE KLANT brengt een vertragingsboete mee, gelijk aan de laatste herfinancieringsrente van de ECB, vermeerderd met 10 punten, berekend pro rata temporis op de resterende verschuldigde bedragen, overeenkomstig de bepalingen van artikel L. 441-6 van het Wetboek van Koophandel.

Bovendien wordt elke door de PROFESSIONELE KLANT na de vervaldag betaalde factuur van rechtswege verhoogd met een schadevergoeding die wordt vastgesteld op VIJFTIG EURO (40 €), overeenkomstig de bepalingen van artikel D. 441-5 van het Wetboek van Koophandel zoals gewijzigd bij wet nr. 2012-387 van 22 maart 2012 en haar uitvoeringsbesluit nr. 2012-1115 van 2 oktober 2012.

ARTIKEL 8 - LEVERING

8.1 - ALGEMEEN

De aansprakelijkheid van AUTO CLASSIC PASSION COMPANY kan niet worden ingeroepen in geval van vertraging of foutieve levering ten gevolge van een verkeerde adressering door de KLANT bij het plaatsen van de BESTELLING. Elke herverzending van de BESTELLING zal worden gefactureerd en betaald door de KLANT. Elke vertraging in de levering die te wijten is aan storingen die te wijten zijn aan de transportbedrijven, valt niet onder de verantwoordelijkheid van THE AUTO CLASSIC PASSION COMPANY.

8.2 - LEVERTIJD

De door de KLANT aangekochte PRODUCTEN zullen binnen een termijn van maximum 15 dagen geleverd worden op het adres dat de KLANT gekozen heeft bij het plaatsen van de BESTELLING op de website.

THE AUTO CLASSIC PASSION COMPANY verbindt zich ertoe zijn best te doen om de door DE KLANT bestelde PRODUCTEN te leveren binnen de termijnen die bij de bestelling worden aangegeven

Deze termijnen worden echter bij wijze van indicatie meegedeeld en een eventuele overschrijding van deze termijnen geeft geen aanleiding tot schade of rente, inhouding of annulering van de BESTELLING door DE KLANT.

Indien de bestelde PRODUCTEN echter niet zijn geleverd binnen 20 dagen na de indicatieve leveringsdatum, om welke andere reden dan overmacht ook, kan de verkoop worden geannuleerd op schriftelijk verzoek van de KLANT of van AUTO CLASSIC PASSION. De door de KLANT betaalde bedragen zullen hem dan onverwijld worden terugbetaald, zonder enige compensatie of inhouding.

8.2 - LEVERINGS- EN VERVOERSKOSTEN

De leveringskosten zijn afhankelijk van de door de KLANT gekozen leveringswijze. Zij worden aan de KLANT meegedeeld op het einde van de BESTELLING, vóór de validering ervan door de KLANT.

In geval van bijzonder verzoek van de KLANT betreffende de voorwaarden van verpakking of vervoer van de bestelde PRODUCTEN, naar behoren schriftelijk aanvaard door THE AUTO CLASSIC PASSION COMPANY, zullen de daaraan verbonden kosten het voorwerp uitmaken van een specifieke bijkomende facturatie, op basis van een vooraf schriftelijk door THE KLANT aanvaarde raming.

Behalve in bijzondere gevallen of wanneer één of meer producten niet beschikbaar zijn, worden de bestelde producten in één keer geleverd.

In alle gevallen is de KLANT als enige verantwoordelijk voor alle inklaringskosten, douanerechten, belastingen en andere officiële heffingen die verschuldigd kunnen zijn als gevolg van de invoer van de PRODUCTEN in het land waar de levering wordt aangevraagd.

8.3 - ONTVANGST VAN PAKKETTEN

De leveringsplicht van THE AUTO CLASSIC PASSION COMPANY wordt geacht te zijn vervuld zodra de PRODUCTEN door de vervoerder ter beschikking worden gesteld van de KLANT op het door deze laatste opgegeven adres. De nakoming van deze leveringsplicht wordt verwezenlijkt door het door de vervoerder gebruikte controlesysteem, met name het op de internetsite van De Post voorgestelde systeem voor de follow-up van de levering in Frankrijk

THE AUTO CLASSIC PASSION COMPANY wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies of diefstal na deze bepaling.

De KLANT is verplicht de staat van de geleverde PRODUCTEN te controleren. De KLANT moet op de leveringsbon van de vervoerder elk voorbehoud of elke klacht wegens niet-conformiteit of kennelijk gebrek van de geleverde PRODUCTEN noteren. In voorkomend geval kan de KLANT weigeren het pakket in ontvangst te nemen.

Indien deze formaliteiten niet worden nageleefd, worden de PRODUCTEN geacht conform en vrij van enig zichtbaar gebrek te zijn en kan geen enkele klacht geldig worden aanvaard door THE AUTO CLASSIC PASSION COMPANY.

THE AUTO CLASSIC PASSION COMPANY zal zo snel mogelijk en op eigen kosten de geleverde PRODUCTEN waarvan de zichtbare gebreken of het gebrek aan overeenstemming door de KLANT naar behoren zijn aangetoond, vervangen.

8.4 BESCHIKBAARHEID VAN HET PERCEEL IN EEN RELAISPUNT

De KLANT heeft de mogelijkheid om zijn bestelling te laten leveren op een relaispunt, alleen in Europees Frankrijk en Corsica, dankzij de diensten van de ONDERNEMING MONDIAL RELAY.

Door te kiezen voor de leveringswijze relay, verklaart de klant dat hij de algemene voorwaarden van SOCIETE MONDIAL RELAY heeft gelezen en zonder voorbehoud heeft aanvaard.

De gemiddelde levertijd in een relais is VIJF (5) werkdagen.

De klant wordt door SOCIETE MONDIAL RELAY per e-mail en/of SMS op de hoogte gebracht van de aankomst van zijn pakket op het relais. De klant heeft een termijn van TEN (10) werkdagen vanaf de datum van verzending van de e-mail om zijn bestelling af te halen, op vertoon van een geldig identiteitsbewijs.

Na afloop van deze termijn wordt het pakket als verlaten beschouwd en kan de klant er geen aanspraak meer op maken.

Zodra het pakket is teruggebracht naar de lokalen van THE AUTO CLASSIC PASSION COMPANY. De KLANT wordt vergoed voor het bedrag van de bestelde producten op basis van de gefactureerde prijs, exclusief leveringskosten.

8-5 - TERUGZENDING EN OMRUILING

DEADLINE : Het verzoek om teruggave of terugbetaling moet worden geformuleerd binnen 30 dagen vanaf de dag van ontvangst van de bestelling door de klant. Tijdens de kerstperiode, voor een VERJAARDAG of een uitzonderlijk geval, begrijpen wij dat 30 dagen te kort kan zijn. Als wij op de hoogte worden gesteld en het artikel binnen bereik is, aanvaarden wij retourneringen en verzoeken om terugbetaling met meer flexibiliteit wat betreft de termijn. Om dit te doen, stuur ons een e-mail verzoek, [email protected]of per telefoon +33 6 38 37 54 54.

PRODUCTEN

Alle door de Klant geretourneerde producten mogen niet gebruikt, beschadigd, bevuild of gewassen zijn door de Klant. Ze moeten compleet worden teruggestuurd, met hun zakken en/of etiketten in een passende verpakking. Als de artikelen niet aan deze voorwaarden voldoen en bij ontvangst beschadigd zijn, kunnen wij de omruiling of terugbetaling helaas niet valideren. Dank u voor uw begrip.

: De terugkeer is op kosten van de klant, behalve in geval van :

Productdefect, (opgemerkt binnen 15 dagen of op verzoek)

De omwisseling van een lederen jas of schoenen uit promotie geleverd in Eurozone en waarvan de vermelding in de productfiche staat

Stuur ons hiervoor een verzoek per e-mail [email protected]of per telefoon +33 6 38 37 54 54. Wij sturen u een gratis retourbon.

De retourbon is gratis in geval van omruiling. Nadat de klant van de gratis terugzending heeft geprofiteerd en indien hij de terugbetaling wenst, brengen wij een vaste prijs van 6,90 euro in mindering.

IN GEVAL VAN UITWISSELING:

Gratis terugzending (1 keer) van het product aan de klant in geval van omruiling (behalve buiten de EU-zone, dan wordt 19€ aangerekend). Aarzel niet om ons te informeren zodat wij uw product of de gewenste maat kunnen reserveren.

Als uw ruilaanvraag betrekking heeft op een artikel met een andere prijs, nemen wij contact met u op voor een eventuele terugbetaling of aanvulling

De terugzending van artikelen aan de klant in geval van omruiling is gratis, behalve buiten de eurozone.

(buiten de eurozone wordt 19 euro in rekening gebracht)

IN GEVAL VAN TERUGBETALING :

Voor bestellingen in de EU-zone ontvangt u, zodra wij uw pakket hebben ontvangen en als uw retour in orde is, binnen 5 dagen het bedrag van uw bestelling terug op de gebruikte betaalwijze

Voor bestellingen buiten de EU-zone ontvangt u, zodra wij uw pakket hebben ontvangen en als uw retour in orde is, binnen 5 dagen het bedrag van uw bestelling terug op de gebruikte betaalwijze, minus 19€

HET BEDRIJF AUTO KLASSIEKE PASSIE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging tijdens het vervoer, en het wordt daarom aanbevolen dat de Klant gebruik maakt van een bezorgdienst met tracking. In geval van verlies of beschadiging tijdens het vervoer dient de Klant rechtstreeks contact op te nemen met de vervoerder. Indien de artikelen niet in het magazijn worden ontvangen, kan THE AUTO CLASSIC PASSION COMPANY de retourzending niet in behandeling nemen.

ARTIKEL 9: VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT

9.1 - AANVAARDING VAN DE RISICO'S VAN HET INTERNET

DE KLANT erkent kennis te hebben genomen van de aard en het principe van de werking van het internetnetwerk, in het bijzonder van de technische prestaties ervan, met name in termen van doorstroming en reactietijd.

AUTO CLASSIC PASSION COMPANY draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de diensten die via internet toegankelijk zijn en oefent geen enkele controle uit over de aard en de kenmerken van de gegevens die via haar servercentrum zouden kunnen worden doorgegeven.

DE KLANT erkent dat de gegevens die op het internet circuleren niet beschermd zijn tegen mogelijke verduistering.

De mededeling door DE KLANT van informatie van gevoelige of vertrouwelijke aard geschiedt op eigen risico. DE KLANT erkent zich bewust te zijn van de risico's van hacken, onderscheppen van communicatie, enz.

Het is de verantwoordelijkheid van de KLANT om alle maatregelen te nemen om zijn gegevens en software te beschermen tegen elke bedreiging of aanval (virus, spyware, malware, keylogger, enz.) die via de site www.1923shop.com kan worden doorgegeven.

.

.

9.2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT

De foto's en illustraties bij de PRODUCTEN op de website hebben geen contractuele waarde en vallen dus niet onder de verantwoordelijkheid van AUTO CLASSIC PASSION.

De KLANT is als enige verantwoordelijk voor de keuze van de PRODUCTEN. Op dezelfde manier is DE KLANT alleen verantwoordelijk voor het behoud en het gebruik van de PRODUCTEN

ARTIKEL 10: GARANTIES

De door THE AUTO CLASSIC PASSION COMPANY geleverde PRODUCTEN genieten, overeenkomstig de wettelijke bepalingen :

de wettelijke garantie van conformiteit ;

de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken als gevolg van een materiaal-, ontwerp- of fabricagefout die de geleverde PRODUCTEN aantast en ze ongeschikt maakt voor gebruik;

de garantie van de fabrikant, afhankelijk van de betrokken PRODUCTEN en merken.

Bijgevolg blijft AUTO CLASSIC PASSION COMPANY verantwoordelijk voor de conformiteitsgebreken en de remmende gebreken van de verkochte producten onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek, in de hierna volgende voorwaarden:

Art. 1641 C. civ - De verkoper is gebonden aan de garantie wegens verborgen gebreken van de verkochte zaak die deze ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor zij bestemd was, of die dit gebruik zozeer verminderen dat de koper haar niet zou hebben gekocht of slechts een lagere prijs zou hebben gegeven indien hij deze gebreken kende.

Art. 1648 al. 1 C. civ. - De vordering uit redhibitorische gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen een korte termijn, overeenkomstig de aard van de redhibitorische gebreken en het gebruik van de plaats waar de verkoop is geschied.

Artikel L. 211-4 C. conso: De verkoper is verplicht de goederen in overeenstemming met de overeenkomst te leveren en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat op het tijdstip van de levering bestaat. Hij is eveneens aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montagevoorschriften of de installatie, wanneer deze bij het contract aan hem zijn toevertrouwd of onder zijn verantwoordelijkheid zijn uitgevoerd.

Artikel L. 211-5 C. conso: Om in overeenstemming te zijn met de overeenkomst moeten de goederen :

1° geschikt zijn voor het doel dat gewoonlijk van soortgelijke goederen wordt verwacht en, in voorkomend geval: overeenstemmen met de door de verkoper gegeven beschrijving en de eigenschappen bezitten die de verkoper aan de koper heeft voorgesteld in de vorm van een monster of een model;

De kwaliteiten bezitten die een koper terecht mag verwachten op grond van de publieke verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;

2° Of de kenmerken hebben die in onderling overleg tussen partijen zijn vastgesteld of geschikt zijn voor elk speciaal door de koper gewenst doel dat ter kennis van de verkoper is gebracht en door deze laatste is aanvaard.

Artikel L. 211-12 C. conso: De vordering wegens gebrek aan overeenstemming verjaart door twee jaar vanaf de levering van de goederen.

Elke garantie is uitgesloten in geval van verkeerd gebruik of nalatigheid van de KLANT, evenals in geval van normale slijtage van het goed, ongeval of overmacht en de garantie van AUTO CLASSIC PASSION COMPANY is beperkt tot de vervanging of terugbetaling van de PRODUCTEN die niet conform zijn of een gebrek vertonen.

THE AUTO CLASSIC PASSION COMPANY zal de defect geachte PRODUCTEN vervangen of repareren. De op de internetsite verkochte PRODUCTEN zijn in overeenstemming met de in Frankrijk geldende voorschriften.

De aansprakelijkheid van AUTO CLASSIC PASSION COMPANY kan niet worden ingeroepen in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar de PRODUCTEN worden geleverd, hetgeen door de KLANT moet worden gecontroleerd.

In de hypothese waarin de verantwoordelijkheid van AUTO CLASSIC PASSION COMPANY in het kader van een gerechtelijke of arbitrage-instantie, en in het bijzonder door een gerechtelijke beslissing van kracht van gewijsde, zou worden behouden, zijn de partijen overeengekomen dat de herstelling beperkt zou zijn tot de rechtstreekse, persoonlijke en zekere schade van de KLANT, met uitsluiting van elke andere schade en in het bijzonder, commerciële schade, winstderving, economische schade of van welke aard ook.

In elk geval kan het bedrag van de schadevergoeding die aan de KLANT zou kunnen worden toegekend, niet hoger zijn dan het bedrag van de bedragen die effectief door de KLANT zijn betaald op de dag van de vaststelling van de fout van THE AUTO CLASSIC PASSION COMPANY bij een vonnis van kracht.

ARTIKEL 11 - GEVAL VAN OVERMACHT

Geen van beide partijen zal jegens de andere partij aansprakelijk zijn voor de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van een verplichting die voortvloeit uit de contractuele betrekkingen en die te wijten zou zijn aan het feit dat de andere partij zich schuldig heeft gemaakt aan overmacht.

De partijen zijn samen overeengekomen dat alle in de jurisprudentie erkende gevallen, alsmede brand, explosie, uitval van transmissienetwerken, instorting van installaties, epidemie, aardbeving, overstroming, stroomuitval, oorlog, embargo, verzoek of eis van een overheidsinstantie als overmacht zullen worden beschouwd, staking, boycot, intrekking van toestemming door de telecommunicatieoperator waarbij THE AUTO CLASSIC PASSION COMPANY is aangesloten, opschorting of onderbreking van de internettoegang door de internetprovider van THE AUTO CLASSIC PASSION COMPANY, of elke andere omstandigheid waarover THE AUTO CLASSIC PASSION COMPANY redelijkerwijs geen controle heeft.

De partijen verbinden zich er wederzijds toe elkaar onverwijld en regelmatig op de hoogte te houden van het ontstaan en de handhaving van een geval van overmacht, op welke wijze dan ook.

Tevens verbinden zij zich ertoe aan al hun verplichtingen te voldoen binnen een redelijke termijn na het einde van het aldus omschreven geval van absolute noodzaak.

Indien de gevolgen van een geval van overmacht echter meer dan DERTIG (30) dagen duren, te rekenen vanaf de kennisgeving van het geval van overmacht door een van de partijen, kan het contract op verzoek van een van de partijen van rechtswege worden opgezegd, zonder enig recht op schadevergoeding voor beide partijen.

ARTIKEL 12 - PERSOONSGEGEVENS

De gegevens en informatie van de KLANT die aan AUTO CLASSIC PASSION COMPANY worden doorgegeven, zullen worden bewaard en behandeld overeenkomstig de in Frankrijk geldende wetgeving.

DE KLANT heeft het recht van toegang, wijziging, rectificatie of verwijdering van de verzamelde persoonsgegevens in toepassing van de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978.

THE AUTO CLASSIC PASSION COMPANY zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de KLANT geen nominatieve gegevens met betrekking tot de KLANT bekendmaken of doorverkopen, met uitzondering van de gegevens die noodzakelijkerwijs moeten worden doorgegeven voor de uitvoering van het CONTRACT, met name aan de leveranciers en onderaannemers van THE AUTO CLASSIC PASSION COMPANY.

ARTIKEL 13 - INTELLECTUELE EIGENDOM

DE KLANT erkent dat THE AUTO CLASSIC PASSION COMPANY de enige eigenaar is van de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot zowel de structuur (interface, logo's, onderscheidingstekens, design, enz.) als de inhoud (beschrijving van de PRODUCTEN, foto's, enz.) van de site www.1923shop.com.

Elke weergave, reproductie of extractie, met welk middel dan ook, van een van de elementen van AUTO CLASSIC PASSION zonder zijn toestemming is strikt verboden op straffe van gerechtelijke vervolging.

De overtreder is blootgesteld aan civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties en in het bijzonder aan de sancties waarin de artikelen L. 335-1 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom voorzien.

Een reproductierecht is toegestaan voor de gehele of gedeeltelijke inhoud van de site voor opslag met het oog op weergave en reproductie op een scherm voor één gebruiker, in één exemplaar, voor back-up of op papier.

Dit recht wordt verleend voor strikt persoonlijk, privé en niet-collectief gebruik.

Elke vorm van netwerken, herdistributie of gehele of gedeeltelijke verhandeling van deze inhoud aan derden is strikt verboden.

De toestemming om elementen van de site in het openbaar te reproduceren/te verspreiden kan worden verkregen door THE AUTO CLASSIC PASSION COMPANY per e-mail te contacteren via het contactformulier dat beschikbaar is op de homepage van de website: www.1923shop.com

ARTIKEL 14 - OVERDRAAGBAARHEID

Het is de KLANT verboden het met THE AUTO CLASSIC PASSION COMPANY gesloten CONTRACT geheel of gedeeltelijk over te dragen.

Anderzijds behoudt THE AUTO CLASSIC PASSION COMPANY zich het recht voor om de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het CONTRACT over te dragen aan een derde, in welke vorm dan ook.

DE KLANT erkent deze mogelijkheden, in het bijzonder de mogelijkheid om het CONTRACT met DE KLANT over te dragen of over te dragen aan een cessionaris, en aanvaardt nu deze overdracht. DE KLANT stelt de persoon van de cessionaris niet als voorwaarde voor zijn overeenkomst. DE KLANT kan met alle middelen op de hoogte worden gebracht van de overdracht of overgang en ziet af van de formaliteit van artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID

De nietigheid van een van de clausules van de onderhavige overeenkomst ten gevolge van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing doet geenszins afbreuk aan de geldigheid en de doeltreffendheid van de andere clausules, die hun volle werking en draagwijdte behouden.

De nietigverklaring van een van de bepalingen van deze ALGEMENE VOORWAARDEN leidt derhalve slechts tot de nietigverklaring van de gehele overeenkomst, voor zover de betwiste bepaling in de ogen van de partijen als wezenlijk en beslissend kan worden beschouwd en de nietigverklaring ervan het algemene evenwicht van de overeenkomst in gevaar brengt.

In een dergelijk geval zullen de partijen de aldus geannuleerde of ongeschreven geachte clausule of bepaling zoveel mogelijk vervangen door een andere bepaling die de geest en het doel van deze overeenkomst eerbiedigt.

ARTIKEL 16 - TOLERANTIE

Het feit dat AUTO CLASSIC PASSION COMPANY zich niet beroept op één van de bepalingen van onderhavig CONTRACT of een inbreuk op één van de verplichtingen van de KLANT tolereert, kan geenszins geïnterpreteerd worden als een impliciete verzaking om zich later op onderhavige ALGEMENE VOORWAARDEN te beroepen.

Elke afstand van bepalingen van deze ALGEMENE VOORWAARDEN kan slechts uitdrukkelijk en ondubbelzinnig worden gedaan.

ARTIKEL 17 - GESCHIL EN TOEPASSELIJK RECHT

17.1 - BEMIDDELING

In geval van een geschil of onenigheid voortvloeiend uit de totstandkoming, de uitvoering, de interpretatie en de beëindiging van deze overeenkomst met betrekking tot de interpretatie en/of uitvoering van deze algemene voorwaarden, zullen de ondergetekenden trachten de moeilijkheden die zij ondervinden in der minne te schikken.

17.2 - BEVOEGDE RECHTSMACHT VOOR ELK GESCHIL MET EEN CONSUMENTENKLANT

Bij gebreke van overeenstemming en verzoening komen de partijen overeen dat het geschil valt onder de bevoegdheid van de bevoegde nationale rechtbanken overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 42 en 46 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

17-3 BEVOEGD VOOR ELK GESCHIL MET EEN PROFESSIONELE KLANT

Bij gebreke van overeenstemming en verzoening komen partijen overeen te beslissen dat het geschil zal worden behandeld door de Rechtbank van Koophandel van LILLE MÉTROPOLE, niettegenstaande de pluraliteit van verweerders of de introductie van derden, ook voor spoedmaatregelen, bewarende maatregelen in kort geding of op verzoek.

17.4 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze ALGEMENE VOORWAARDEN worden beheerst door het Franse recht, met uitsluiting van elk ander recht. De partijen zijn in geen geval voornemens de regels van het Franse internationaal privaatrecht toe te passen.

ARTIKEL 18 - AANVAARDING DOOR DE KLANT

Na volledige lezing van de onderhavige ALGEMENE VOORWAARDEN, worden deze uitdrukkelijk goedgekeurd en aanvaard door DE KLANT, die verklaart en erkent er perfect kennis van te hebben genomen, en er bijgevolg van afziet zich te beroepen op elk tegenstrijdig document, dat niet tegenstelbaar zal zijn aan THE AUTO CLASSIC PASSION COMPANY, zelfs indien hij er kennis van heeft genomen, behalve in het geval van een uitdrukkelijke en schriftelijke verklaring van THE AUTO CLASSIC PASSION COMPANY.

Inschrijven

Abonneer u op de nieuwsbrief van 1923 Autos en ontvang alle informatie over onze laatste nieuwtjes en promoties