PREAMBULE

De vennootschap AUTO CLASSIC PASSION, SARL met een maatschappelijk kapitaal van 50.000 euro, ingeschreven bij het Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE onder het nummer 792 524 399, beheert de websites die toegankelijk zijn op het volgende adres: http://www.1923autos.fr/ en http://www.1923shop.com

De onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden hebben tot doel de voorwaarden voor de werking en het gebruik van de websites van de Vennootschap AUTO CLASSIC PASSION te definiëren.

Het gebruik van de sites, producten en diensten van SOCIETE AUTO CLASSIC PASSION impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden.

De GEBRUIKER wordt verzocht onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In het kader van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden heeft elk van de uitdrukkingen die in deze algemene gebruiksvoorwaarden voorkomen de betekenis die er hierna aan wordt gegeven, namelijk :

"Gebruiker" betekent elke persoon die de http://www.1923autos.fr/ bezoekt en http://www.1923shop.com sites bezoekt of gebruik maakt van een van de diensten die door deze sites worden aangeboden;

"Identificator" is de informatie die nodig is voor de identificatie van een GEBRUIKER op de sites van AUTO CLASSIC PASSION om toegang te krijgen tot de gebieden die voorbehouden zijn aan leden;

"Wachtwoord" duidt vertrouwelijke informatie aan die de Gebruiker geheim moet houden en waarmee hij zijn identiteit kan bewijzen aan de hand van zijn NAAM.

ARTIKEL 2 - DOEL

Onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden hebben tot doel de voorwaarden te definiëren waaronder de VENNOOTSCHAP AUTO CLASSIC PASSION, hierna genoemd AUTO CLASSIC PASSION:

Haar sites en de op haar sites beschikbare diensten ter beschikking stelt van haar gebruikers.

De GEBRUIKER heeft toegang tot de volgende sites http://www.1923autos.fr/ of http://www.1923shop.com en maakt gebruik van zijn diensten.

Elke verbinding met de sites van AUTO CLASSIC PASSION is onderworpen aan het respect en de aanvaarding zonder voorbehoud van onderhavige Algemene Voorwaarden.

Voor de GEBRUIKER, eenvoudige toegang tot de sites van AUTO CLASSIC PASSION op het volgende adres: http://www.1923autos.fr/ en http://www.1923shop.com impliceert de aanvaarding van alle hieronder beschreven voorwaarden.

ARTIKEL 3 - AANVAARDING VAN ONDERHAVIGE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

De GEBRUIKER verklaart kennis te hebben genomen van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden, die van kracht zijn op de dag van de toegang tot de AUTO CLASSIC PASSION websites, en deze uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te aanvaarden.

AUTO CLASSIC PASSION behoudt zich het recht voor om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen.

Bijgevolg is het de verantwoordelijkheid van de GEBRUIKER om regelmatig de laatste versie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden te raadplegen, die permanent beschikbaar is op de volgende websites http://www.1923autos.fr/ en http://www.1923shop.com

Elk gebruik van de Diensten na wijziging van de Algemene Gebruiksvoorwaarden impliceert de volledige aanvaarding door de GEBRUIKER van de nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden.

ARTIKEL 4 - TOEGANG TOT DE DIENSTEN

De toegang tot de inhoud van de sites van AUTO CLASSIC PASSION is volledig gratis.

AUTO CLASSIC PASSION streeft ernaar een ononderbroken toegang tot zijn website te bieden, maar kan deze toegang onderbreken, met name om onderhoudsredenen. Bijgevolg kan AUTO CLASSIC PASSION niet aansprakelijk worden gesteld indien de toegang tot de site en/of het gebruik van de diensten onmogelijk is.

AUTO CLASSIC PASSION behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de hele site of een deel ervan te weigeren aan elke GEBRUIKER, met name in geval van een duidelijke schending van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden.

De GEBRUIKER verbindt zich ertoe geen enkele actie te ondernemen die de goede werking en de veiligheid van zijn site zou kunnen ondermijnen: hacking, poging tot inbraak, denial of service aanval, creëren van een valse GEBRUIKERSaccount, creëren van een mirror site, verstoren van de werking, enz.

De GEBRUIKER erkent dat AUTO CLASSIC PASSION niet aansprakelijk kan worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de verwijdering van de toegang van de GEBRUIKER tot de AUTO CLASSIC PASSION website.

De toegang tot bepaalde diensten en functionaliteiten vereist dat de GEBRUIKER zich registreert. Deze inschrijvingsprocedure veronderstelt het verstrekken van bepaalde persoonlijke informatie.

De GEBRUIKER verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie, in het bijzonder persoonlijke informatie, juist, volledig en actueel is.

ARTIKEL 5 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De GEBRUIKER erkent dat AUTO CLASSIC PASSION de enige eigenaar is van de Intellectuele Eigendomsrechten, zowel wat betreft de structuur (interface, logo's, onderscheidende tekens, design, enz.) als wat betreft de inhoud van zijn sites.

AUTO CLASSIC PASSION verleent uitsluitend toestemming voor het bekijken van de redactionele inhoud voor persoonlijke en privédoeleinden, met uitsluiting van elke vorm van openbare raadpleging of verspreiding.

Bijgevolg is elke weergave, reproductie of extractie, op welke manier dan ook, van elementen die toebehoren aan AUTO CLASSIC PASSION zonder zijn toestemming strikt verboden op straffe van gerechtelijke vervolging.

De overtreder stelt zich bloot aan civiel- en strafrechtelijke sancties en in het bijzonder aan de sancties zoals bepaald in de artikelen L. 335-1 en volgende van de Franse wet op het intellectuele eigendom.

Elke weergave en/of reproductie en/of gebruik van deze logo's en tekens, van welke aard dan ook, is volledig verboden.

Het recht tot reproductie is toegestaan voor het geheel of een deel van de inhoud van de sites van AUTO CLASSIC PASSION voor opslag met het oog op weergave en reproductie op een scherm voor éénmalig gebruik, in één kopie, voor reservekopieën of voor afdrukken op papier.

Dit recht wordt verleend voor strikt persoonlijk, privé- en niet-collectief gebruik.

Netwerken, herverspreiding of volledige of gedeeltelijke commercialisering van deze inhoud aan derden, in welke vorm dan ook, is strikt verboden.

Toestemming om elementen van de site te reproduceren/openbaar te maken kan worden verkregen door contact op te nemen met SOCIETE AUTO CLASSIC PASSION via het contactformulier op de site http://www.1923autos.fr/ of en http://www.1923shop.com

ARTIKEL 6 - PERSOONLIJKE GEGEVENS EN VERTROUWELIJKHEID

6.1 VERTROUWELIJKHEID

De loutere raadpleging van de AUTO CLASSIC PASSION website leidt niet tot de registratie van persoonlijke gegevens.

Hoewel de website AUTO CLASSIC PASSION niet tot doel heeft persoonlijke gegevens te verzamelen of te verwerken, verbindt hij zich ertoe de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers te respecteren.

Voor statistische doeleinden kunnen alleen het aantal bezoeken, het aantal bekeken pagina's, de duur van het bezoek van de GEBRUIKER en de frequentie van het terugkeren, enz. worden gemeten.

De in deze context verzamelde informatie wordt geanonimiseerd.

6.2 PERSOONSGEGEVENS

AUTO CLASSIC PASSION verzamelt informatie die door de GEBRUIKER wordt verstrekt:

De GEBRUIKER beschikt over een toegangsrecht (artikel 34 tot 38 van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden) en een correctierecht (artikel 36 van voornoemde wet) met betrekking tot zijn Persoonlijke gegevens.

De GEBRUIKER kan dit recht te allen tijde uitoefenen door een e-mail te sturen naar het adres dat vermeld staat in de wettelijke kennisgeving, namelijk om alle informatie die op hem/haar betrekking heeft en die onjuist, onvolledig of verouderd is, te corrigeren, aan te vullen, te verduidelijken, bij te werken of te verwijderen. Er wordt een maximumtermijn van 15 dagen gevraagd alvorens het verzoek van de GEBRUIKER in aanmerking wordt genomen.

AUTO CLASSIC PASSION verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om de persoonsgegevens van zijn GEBRUIKERS te beschermen, om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde derden, in overeenstemming met artikel 29 van de wet van 6 januari 1978.

6.3 IP-ADRESSEN

AUTO CLASSIC PASSION kan het IP-adres van de GEBRUIKER registreren en bewaren.

Er wordt aan herinnerd dat een IP-adres een identificatienummer is dat automatisch, permanent of tijdelijk, wordt toegekend aan elk apparaat dat is aangesloten op een computernetwerk dat gebruik maakt van het " Internet Protocol ".

In de praktijk is het een reeks getallen, gescheiden door punten, die door een toegangsprovider worden toegewezen om de computer van de GEBRUIKER op het internet te identificeren.

Het verzamelen van het IP-adres is om verschillende redenen nuttig en deze lijst is niet volledig:

Om de weergave van advertenties op de website AUTO CLASSIC PASSION te personaliseren in functie van de geografische locatie. IP-adressen kunnen worden gekoppeld aan specifieke geografische regio's;

Het aantal bezoekers beter kunnen inschatten;

De identificatie mogelijk maken van bezoekers die deze Algemene Gebruiksvoorwaarden overtreden;

Om de identificatie van bezoekers mogelijk te maken, in toepassing van de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, op verzoek van een gerechtelijke autoriteit, de politieautoriteiten, elke onafhankelijke administratieve autoriteit en in het algemeen door elke administratieve autoriteit die door de wet gemachtigd is.

6.4 COOKIES

De AUTO CLASSIC PASSION website kan gebruik maken van "cookies".

Elke internetbrowser heeft een functie die "cookies" heet. Een "cookie" is een tekstbestand dat automatisch op een computer wordt geïnstalleerd en waarin informatie met betrekking tot het surfen van de computer op een website wordt opgeslagen: datum, tijd, IP-adres, gebruikte browser, gebruikt besturingssysteem, wachtwoord, identificatiecode, enz.

In geen geval dient de cookie om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Het wordt gebruikt om het gebruik van de website te vergemakkelijken.

De GEBRUIKER kan zich verzetten tegen de instelling van deze cookie door de procedure te volgen die op zijn browser wordt aangegeven om de configuratie ervan te wijzigen.

Dit is de te volgen procedure voor de belangrijkste internetbrowsers. Ze zijn geldig voor PC, Mac, Windows, Mac OSX en Linux:

Microsoft Internet Explorer

Cookies verwijderen :

Extra > Internetopties > Algemeen > Browsegeschiedenis

Klik op "Instellingen". Klik in het venster "Instellingen voor tijdelijke internetbestanden en geschiedenis" op "Bestanden weergeven"

Verwijder de cookie in kwestie uit de weergegeven lijst

Voorkomen dat cookies worden geïnstalleerd:

Extra > Internetopties > Privacy > Privacyacties per site

Voer de naam van de site in het veld "Website-adres" in en klik op "Weigeren"

Mozilla Firefox

Cookies verwijderen :

Opties > Privacy

Klik op de link "Specifieke cookies verwijderen

Verwijder de betreffende cookie uit de weergegeven lijst

Voorkomen dat cookies worden geïnstalleerd:

Opties > Beveiliging > Uitzonderingen

Voer de naam van de website in het veld "Website-adres" in en klik op "Blokkeren"

Google Chrome

Cookies verwijderen:

Instellingen > Geavanceerde instellingen > Privacy > Inhoudsinstellingen

Klik in de sectie "Cookies" op "Cookies en sitegegevens"

Selecteer de betreffende site en klik op het kruisje om alle cookies van deze site te verwijderen

De installatie van cookies voorkomen :

Instellingen > Geavanceerde instellingen > Privacy > Inhoudsinstellingen

Klik in de sectie "Cookies" op "Uitzonderingen beheren"

Voer de naam van de site in en selecteer "Blokkeren" in actie

Apple Safari

Cookies verwijderen :

Safari > Voorkeuren > Privacy

Klik in de sectie "Cookies en andere websitegegevens" op "Details"

Selecteer de site in kwestie en klik op "Verwijderen" om alle cookies van deze site te verwijderen

Om te voorkomen dat cookies worden geïnstalleerd :

Safari > Voorkeuren > Privacy

Selecteer in het gedeelte "Cookies blokkeren" "Derden en adverteerders" of "Altijd"

6.5 WACHTWOORD EN ACCOUNTGEGEVENS

De GEBRUIKER wordt ervan op de hoogte gebracht dat zijn wachtwoord, accountnummer en andere informatie vertrouwelijk blijven, evenals alle activiteiten die betrekking hebben op zijn account.

AUTO CLASSIC PASSION moet onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van elk mogelijk ongeoorloofd gebruik van de account van de GEBRUIKER of van andere inbreuken op de veiligheidsregels.

6.7 HYPERLINKS

De websites van AUTO CLASSIC PASSION kunnen hyperlinks bevatten naar andere websites die onafhankelijk worden beheerd door externe uitgevers.

AUTO CLASSIC PASSION oefent geen enkele controle uit over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Bijgevolg aanvaardt AUTO CLASSIC PASSION geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit het ter beschikking stellen van deze externe links.

Zonder de uitdrukkelijke toestemming van AUTO CLASSIC PASSION kan een hyperlink worden gecreëerd naar de presentatiepagina van deze site.

Deze site moet echter worden weergegeven in een nieuw browservenster. AUTO CLASSIC PASSION behoudt zich het recht voor om de verwijdering te vragen van elke link die het niet in overeenstemming acht met het doel van de site.

ARTIKEL 7 - AANSPRAKELIJKHEID

De GEBRUIKER erkent uitdrukkelijk dat hij/zij bij het gebruik van de redactionele inhoud oordeelkundig te werk moet gaan en alle daaraan verbonden risico's moet dragen.

7.1 AANVAARDING VAN DE INTERNETRISICO'S

De GEBRUIKER erkent op de hoogte te zijn van de aard en het werkingsprincipe van het internetnetwerk, en in het bijzonder van de technische prestaties ervan, met name in termen van debiet en reactietijd.

AUTO CLASSIC PASSION draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de diensten die toegankelijk zijn via het internet en oefent geen enkele controle uit over de aard en de kenmerken van de gegevens die via zijn servercentrum zouden kunnen circuleren.

De GEBRUIKER erkent dat de gegevens die op het internet circuleren niet beschermd zijn, in het bijzonder tegen mogelijk misbruik.

De mededeling door de GEBRUIKER van gevoelige of vertrouwelijke informatie gebeurt op eigen risico. De GEBRUIKER erkent op de hoogte te zijn van de risico's van piraterij, onderschepping van communicatie, enz.

AUTO CLASSIC PASSION brengt de GEBRUIKER op de hoogte van de regels en gebruiken die van kracht zijn op het internet. De GEBRUIKER is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens die hij raadpleegt, opvraagt en doorgeeft op internet.

7.2 BEHEER VAN DE INTERNETBROWSER

De websites van AUTO CLASSIC PASSION zijn geoptimaliseerd voor gebruik met de meest recente internetbrowsers op de datum waarop ze online gingen.

AUTO CLASSIC PASSION kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onbeschikbaarheid van de functies van zijn websites als gevolg van het gebruik van een te oude, niet bijgewerkte internetbrowser of van een browser die niet compatibel is met de algemeen aanvaarde internetstandaarden en in het bijzonder met de standaarden die zijn gedefinieerd door het W3C (World Wide Web Consortium).

7.3 UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De inhoud van de websites van AUTO CLASSIC PASSION is louter informatief. De informatie die op deze site verschijnt en/of via deze site toegankelijk is, is afkomstig van bronnen die betrouwbaar worden geacht.

Aangezien AUTO CLASSIC PASSION de totale juistheid van de verstrekte informatie niet kan garanderen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onvolledige of foutieve informatie die zou worden verspreid.

AUTO CLASSIC PASSION behoudt zich het recht voor om eventuele fouten die onder zijn aandacht worden gebracht te corrigeren. Wij raden u aan de juistheid van de informatie op deze site te controleren.

De op deze site beschikbare informatie en/of documenten kunnen op elk moment worden gewijzigd en bijgewerkt. Ze kunnen met name zijn bijgewerkt tussen het moment waarop ze werden gedownload en het moment waarop de GEBRUIKER er kennis van nam.

Het gebruik van de informatie en/of de documenten die beschikbaar zijn op deze site gebeurt onder de volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid van de GEBRUIKER, die de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien, zonder dat AUTO CLASSIC PASSION hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld en zonder dat deze laatste zich hierop kan beroepen.

AUTO CLASSIC PASSION kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de interpretatie of het gebruik van de informatie en/of documenten die op deze site beschikbaar zijn.

ARTIKEL 8 - REGELING VAN GESCHILLEN EN JURISDICTIE

De websites van AUTO CLASSIC PASSION vallen onder het Franse recht, ongeacht de plaats van gebruik.

In het geval van een geschil met betrekking tot de uitvoering, interpretatie of geldigheid van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd.

Als u vragen hebt over deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, kunt u ons schrijven via het contactformulier op de volgende websites http://www.1923autos.fr/ en http://www.1923shop.com

Inschrijven

Abonneer u op de nieuwsbrief van 1923 Autos en ontvang alle informatie over onze laatste nieuwtjes en promoties